Built with Berta.me

 1. 'OVERGANGSZONE'

 2. .

  Het ENCI-gebied, zoals dit zich momenteel ontwikkelt, is een experiment in “het verenigen van het onverenigbare”. De restanten van industriële activiteit worden nu recreatiegebied op basis van een idee van natuur- en cultuurbeleving. Maar wat is eigenlijk de onverenigbare kwaliteit van het gebied? En voor wie, waar en op welke manieren speelt deze onverenigbaarheid een rol? Deze vragen staan centraal in het kunst- onderzoeksproject ‘OVERGANGSZONE’, waarin kunstenaars op zoek gaan naar de kwaliteit van een complexe, oude plaats, die zich niet zomaar prijs geeft. De Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied heeft 12 jonge kunstenaars gevraagd de verschillende verborgen noties van plaats te onderzoeken, die een rol spelen in het transformatie-proces van de ENCI. In het werk dat zij doen, maken zij de inherente paradoxen ervaarbaar en bespreekbaar. Het gaat erom, dat de gekozen kunstenaars mede vorm geven aan deze plaats in verandering: de ENCI, zone in transitie. Het beoogde onderzoek wil een diepere dimensie leveren aan de sensatie van het ontdekken, opgraven en ontwikkelen, en specifiek aan het transformatie-proces van het ENCI-gebied.

   

  Krien Clevis is curator/senior researcher van dit interdisciplinair kunst- en onderzoeksproject, dat in samenwerking met Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied (SOME) in september 2016 tot stand is gekomen. In de uivoering wordt verder samengewerkt met het Natuurhistorisch Museum, het Centre Céramique en het Lectoraat Autonomie en Openbaarheid in de Kunsten (AOK), te Maastricht.

   

  Krien Clevis heeft in het kader van haar Postdoc aan het Lectoraat AOK van de Arts Faculty Maastricht het concept ‘OVERGANGSZONE’ ontwikkeld. Dat concept ligt in het verlengde van haar promotieonderzoek, waarin de notie en kwaliteit van ‘plaats’, de centrale problematiek vormde binnen de dynamiek van de verandering. De plaatsen die zij onderzocht zijn plaatsen in verandering, getekend door tijd- en ruimte-aspecten, die voortdurend overschreven worden, als een proces van continue verandering. Hierin past het ENCI-gebied, dat de laatste jaren een enorm transformatieproces doormaakt, per uitstek. De methode van onderzoek die Clevis met een team van 12 jonge veelbelovende kunstenaars toepast is artistiek onderzoek. Dat doen de kunstenaars samen met partners en partijen die betrokken zijn bij het transformatieproces van het ENCI-gebied. Dit leidde op 3 september jl. tot een grootse MID-manifestatie in de ENCI-groeve, waarbij de kunstenaars hun state of the art en hun samenwerking tot dusver in situ toonden.

  .

  “…Het type onderzoek wordt ingekleurd door verschillende methoden van onderzoek, zoals bijvoorbeeld toegepast in etnografisch veldwerk. Dit zijn methoden, waarbij het observeren, noteren, schrijven, documenteren, belangrijke tools zijn om ook het niet-zichtbare, datgene waar niet over gesproken wordt, of letterlijk: de stilte zelf van de plek – noem het de genius loci – te  kunnen vatten. De kennis die dat oplevert is een ‘lokale, intieme, belichaamde kennis’, een kennis die tot stand komt door nabije uitwisseling met de plek en haar ‘bewoners’, de kennis van het ‘onverenigbare’, een kennis die zich toont in het maken en doen van de kunstenaar, waar de verschillende samenwerkende partijen belangrijk onderdeel van zijn, en publiek maakt door middel van een presentatie, een website en de publieksmomenten.”

  .

  Het artistiek onderzoek vormt de basis voor verdere ontwikkeling en meta-onderzoek, met als belangrijkste doel in te spelen op de veranderingen binnen de kunstpraktijk en -onderwijs, waarin onderzoek en maatschappelijke relevantie een bijna vanzelfsprekende attitude lijkt.

   

  Zie verder: www.overgangszone.nl

 3. .

  ‘TRANSITION ZONE’

  .

  The ENCI area seeks to experiment with ‘uniting incompatible dimensions’. But what exactly is the incompatible quality of this place? And for whom, where and in what ways does this incompatibility play a role? These questions are at the centre of ‘TRANSITION ZONE’, an art and research project in which artists search for the qualities of an old, multi-layered location – one that doesn’t simply reveal itself. The artists research numerous hidden notions of place which more or less can be applied to the on-going transformation process of the ENCI quarry. They do so in close collaboration with parties involved in the transformation process. During one year 12 artists examine the quarry and its users, and will present their research and work at various public moments through guided tours and presentations. In their work, they transform the incompatible dimensions of the ENCI area into elements that are tangible and can be presented, experienced and negotiated. In this way, they co-create new forms for this place in transition: the ENCI as a transition zone towards the future.

  .

  Artist/curator/researcher PhD Krien Clevis has developed the concept ‘TRANSITION ZONE’ as part of her Postdoc at the Lector ship Autonomy and Public Sphere in the Arts (AOK) of the Arts Faculty in Maastricht. This concept is an extension of her promotion research. In her thesis ‘LOCVS’ (2013) she investigated the notion and quality of ‘place’, and confronted and contaminated this artistic research with archaeological debates about place. She examined the physical and qualitative characteristics of place, specifically at places with historical meaning. These are changing places, marked by new layers, aspects of time and space that are constantly being overwritten as a process of continuous change. Her research combines historical/ archaeological, artistic and personal exploration of locations, with the aim of adding new or alternative meaning to layered places. She is doing this using a relatively new method in the arts, though currently introduced in the fourth field of academia: Artistic Research. The preliminary investigation for this project was done (May 2015 – May 2016) within the context of the Lector ship AOK and fits within her targets.

  .

  See: www.overgangszone.nl