Built with Berta.me

 1. 'OVERGANGSZONE'

 2.  

  Het ENCI-gebied, zoals dit zich momenteel ontwikkelt, is een experiment in “het verenigen van het onverenigbare”. De restanten van industriële activiteit worden nu recreatiegebied op basis van een idee van natuur- en cultuurbeleving. Maar wat is eigenlijk de onverenigbare kwaliteit van het gebied? En voor wie, waar en op welke manieren speelt deze onverenigbaarheid een rol? Deze vragen staan centraal in het kunst- onderzoeksproject ‘OVERGANGSZONE’, waarin kunstenaars op zoek gaan naar de kwaliteit van een complexe, oude plaats, die zich niet zomaar prijs geeft. De Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied vraagt kunstenaars de verschillende verborgen noties van plaats te onderzoeken, die een rol spelen in het transformatieproces van de ENCI. In het werk dat zij doen, maken zij de inherente paradoxen ervaarbaar en bespreekbaar. Het gaat erom, dat de gekozen kunstenaars mede vorm geven aan deze plaats in verandering: de ENCI, zone in transitie. Het beoogde onderzoek wil een diepere dimensie leveren aan de sensatie van het ontdekken, opgraven en ontwikkelen, en specifiek aan het transformatieproces van het ENCI-gebied.

   

  Krien Clevis is curator/senior researcher van dit interdisciplinair kunst- en onderzoeksproject, dat in samenwerking met Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied (SOME) tot stand is gekomen, en wordt uitgevoerd met de partners Centre Céramique en het Lectoraat Autonomie en Openbaarheid in de Kunsten (AOK), te Maastricht,

   

  Krien Clevis heeft in het kader van haar Postdoc aan het Lectoraat AOK van de Arts Faculty Maastricht het concept ‘OVERGANGSZONE’ ontwikkeld. Dat concept ligt in het verlengde van haar promotieonderzoek, waarin de notie en kwaliteit van ‘plaats’, de centrale problematiek vormde binnen de dynamiek van de verandering. De plaatsen die zij onderzocht zijn plaatsen in verandering, getekend door tijd- en ruimte-aspecten, die voortdurend overschreven worden, als een proces van continue verandering. Hierin past het ENCI-gebied, dat de laatste jaren een enorm transformatieproces doormaakt, per uitstek. De methode van onderzoek die Clevis met een team van 13 jonge veelbelovende kunstenaars toepast is artistiek onderzoek.

  “…Het type onderzoek wordt ingekleurd door verschillende methoden van onderzoek, zoals bijvoorbeeld toegepast in etnografisch veldwerk. Dit zijn methoden, waarbij het observeren, noteren, schrijven, documenteren, belangrijke tools zijn om ook het niet-zichtbare, datgene waar niet over gesproken wordt, of letterlijk: de stilte zelf van de plek – noem het de genius loci – te  kunnen vatten. De kennis die dat oplevert is een ‘lokale, intieme, belichaamde kennis’, een kennis die tot stand komt door nabije uitwisseling met de plek en haar ‘bewoners’, de kennis van het ‘onverenigbare’, een kennis die zich toont in het maken en doen van de kunstenaar, waar de verschillende samenwerkende partijen belangrijk onderdeel van zijn, en publiek maakt door middel van een presentatie, een website en de publieksmomenten.”

  Het artistiek onderzoek vormt de basis voor verdere ontwikkeling en meta-onderzoek, met als belangrijkste doel in te spelen op de veranderingen binnen de kunstpraktijk en -onderwijs, waarin onderzoek en maatschappelijke relevantie een bijna vanzelfsprekende attitude lijkt.

   

  Zie verder: www.overgangszone.nl